Bilgisayar
OKUDUĞUNUZ KONU
Matlab Zeka Küpü Çözen Program
5

Matlab Zeka Küpü Çözen Program

Yazar : Eda Baysal27 Aralık 2015

Matlab zeka küpü çözümünde çok güzel bir program buldum paylaşmak istiyorum.Joren Heit isimli geliştirici tarafından yapılan programda zeka küpü çözümüyle ilgili yok yok.Programın sağ tarafı görsel hale getirilmiş ve program küpü çözerken size nasıl hareketler yapacağınızı belirtiyor.Sol tarafı kütüpünüzü programlamaya ayrılmış.Zeka küpünün isterseniz bozuk halini webcam ile programa gösterin isterseniz el ile girin hiç fark etmez çok kolay bir şekilde çözebilmekte.

Bu program bir robota entegre edilirse kolay bir şekilde küpü çözebilir diye düşünüyorum.Son rekor 3.253 sn diye biliyorum belki bu sürenin altına düşülmüştür.Projenin tüm kodlarına yazımızın altındaki linkten ulaşabilirsiniz.

matlab-zeka-kupu

matlab-zeka-kupu2

Zeka küpünün çözülmemiş halini el ile girerken renk kodları şu şekildedir (Mavi = B) , (Kırmızı = R) , (Sarı = Y) , (Beyaz = W) , (Yeşil = G) , (Turuncu = O)

Programın ana fonksiyonu aşağıdaki gibidir.Projenin çalışması için proje dosyalarını indirip içerisindeki digrub.m isimli dosyayı açıp çalıştırın. Matlab kodlarını indir

d = size(R0,1);
if d~=3
  error('Input can only be a 3x3x3 cube')
end
if nargin > 1
  if (strcmp(varargin{1},'Animate')||strcmp(varargin{1},'animate')) && ...
    varargin{2} == 1
    animate = true;
  else
    animate = false;
  end
else 
  animate = false;
end
solution = {};
rotations = {};
a = [0 3 2 1];
b = [2 1 0 3];

DefaultCam = [33.12 11.73 10.74];
DefaultView = [109.5,17.5];

if strcmp(get(gcf,'Name'),'Rubik')
  campos = get(gca,'CameraPosition');
  view  = get(gca,'View');
else
  campos = DefaultCam;
  view  = DefaultView;
end


%list of algorithms
A{1} = {'x32','z31','y32','z33','x32'};
A{2} = {'y12','y32','z12','y12','y32'};         
A{3} = {'x32','z33','y12','z31','x32'};
A{4} = {'y31','z33','y33','z31'};
A{5} = {'z33','y31','z31','y33'};
A{6} = {'z13','y33','z11','y31','z11','x31','z13','x33'};
A{7} = {'z11','y13','z13','y11','z13','x33','z11','x31'};
A{8} = {'x33','y33','z13','y31','z11','x31'};
A{9} = {'x33','z13','y33','z11','y31','x31'};
A{10} = {'y31','z11','y33','z11','y31','z12','y33','z12'};
A{11} = {'y33','z13','y31','z13','y33','z12','y31','z12'};
A{12} = {'y11','z11','y31','z13','y13','z11','y33','z12'};
A{13} = {'y33','z11','y33','z13','y33','z13','y33','z11','y31','z11','y32'};

R = R0;
tic

%STEP 1A: FORM CROSS ON TOP
crossel = 2:2:8;
rot = {'y3','x1','y1','x3','x0','y2'};
n = zeros(1,6);
for i=1:6
  x = R(2,2,i);
  temp = R(:,:,i);
  n(i) = nnz(temp(crossel)==x);
end
if n(5)==max(n)
  pickside = 5;
else
  pickside = find(n==max(n),1);
end
R = rubrot2(R,rot{pickside}); rotations = [rotations rot{pickside}];
temp = R(:,:,5);
col = temp(2,2);
n = nnz(temp(crossel)==col);
while n~=4
  for i=1:5
    if i~=5
      temp = R(:,:,1);
    else
      temp = R(:,:,6);
    end
    x = crossel(find(temp(crossel)==col,1));
    if isempty(x)
      R = rubrot2(R,'z3'); rotations = [rotations 'z3'];
      continue
    end
    if i~=5
      while R(3,2,5)==col
        R = rubrot(R,'z13'); solution = [solution algrot('z13',rotations)];
      end
    end
    while numel(x)~=0
      if x==2||x==6
        if x==6
          R = rubrot(R,'x33'); solution = [solution algrot('x33',rotations)];
        end
        while R(2,1,5)==col
          R = rubrot(R,'z13'); solution = [solution algrot('z13',rotations)];
        end
        if i~=4
          R = rubrot(R,'y13'); solution = [solution algrot('y13',rotations)];
        else
          R = rubrot(R,'y12'); solution = [solution algrot('y12',rotations)];
        end
      else
        if x==4
          R = rubrot(R,'x33'); solution = [solution algrot('x33',rotations)];
        end
        while R(2,3,5)==col
          R = rubrot(R,'z13'); solution = [solution algrot('z13',rotations)];
        end
        if i~=4
          R = rubrot(R,'y33'); solution = [solution algrot('y33',rotations)];
        else
          R = rubrot(R,'y32'); solution = [solution algrot('y32',rotations)];
        end
      end
      temp = R(:,:,1);
      x = crossel(find(temp(crossel)==col,1));
    end
    temp = R(:,:,5);
    n = nnz(temp(crossel)==col);
    R = rubrot2(R,'z3'); rotations = [rotations 'z3'];
    if n==4
      break
    end
  end
end
%%STEP 1B: MATCH EDGE COLORS
EdgeCol = zeros(1,4);
FaceCol = rubinfo(R,'FaceColors(1:4)');
for side=1:4
  EdgeCol(side) = R(1,2,side);
end

%check if edge colors can be matched by twisting U
test = [EdgeCol EdgeCol];
for i=1:4
  x = all(FaceCol==test(i:i+3));
  if x
    R = rubrot(R,['z1' num2str(a(i))]);
    solution = [solution algrot(['z1' num2str(a(i))],rotations)]; %#ok<*AGROW>
    R = rubrot2(R,'z3');
    rotations = [rotations 'z3'];
    break
  end
end

if ~x
  x = zeros(1,3);
  for i=1:3
    x(i) = find(EdgeCol==FaceCol(i));
    EdgeCol([i,x(i)]) = EdgeCol([x(i),i]);
    if x(i)-i>=0
      x(i) = x(i)-i;
    else
      x(i) = x(i)-i+4;
    end
  end

  for i=1:3
    if x(i)>0
      R = rubrot(R,A{x(i)});
      solution = [solution algrot(A{x(i)},rotations)];
    end
    if sum(x(i+1:end))~=0
      R = rubrot2(R,'z3');
      rotations = [rotations 'z3'];
    end
  end
end

%%STEP 2: MOVE ALL CORNERPIECES TO CORRECT POSITION
TopCol = rubinfo(R,'FaceColors(5)');
while nnz(R(:,:,5)==TopCol)~=9
  [Bcorners,Tcorners,TCE,TopCol] = rubinfo(R,'BCorners',...
                        'TCorners',...
                        'TCornersEnd',...
                        'FaceColors(5)');
  Bcorners = sort(Bcorners,2);
  Tcorners = sort(Tcorners,2);
  TCE = sort(TCE,2);
  for i=1:4  %locate cornerpieces on bottom row
    x(i) = sum(Bcorners(i,:)==TopCol);
  end
  y = find(x,1); %pick first cornerpiece
  
  goodorientation = true;
  if isempty(y) %no cornerpieces on bottom row -> find one and bring it down if needed
    for i=1:4
      x(i) = ~all(Tcorners(i,:)==TCE(i,:));
    end
    y = find(x,1);
    if isempty(y)            % cornerpieces in good place, wrong orientation.
      goodorientation = false;
      temp = [3 0 4 0 0 0 2 0 1];
      y = temp(find(R(:,:,5)~=TopCol,1));
      R = rubrot2(R,['z' num2str(a(y))]);
      rotations = [rotations ['z' num2str(a(y))]];
    else                % cornerpiece has to be brought down.
      R = rubrot2(R,['z' num2str(a(y))]);
      rotations = [rotations ['z' num2str(a(y))]];
      R = rubrot(R,A{4});     %piece has been brought down now
      solution = [solution algrot(A{4},rotations)];
      Bcorners = rubinfo(R,'BCorners');
      Bcorners = sort(Bcorners,2);
      y = 1;
    end
  end
  
  if goodorientation
    TCE = rubinfo(R,'TCornersEnd');
    TCE = sort(TCE,2);
    for i=1:4  %locate endposition of this piece
      x(i) = all(Bcorners(y,:)==TCE(i,:));
    end
    x = find(x);
    y = x-y;          %number of rotations needed to place piece underneath endposition
    if y<0
      y = y+4;
    end
    if y~=0
      R = rubrot(R,['z3' num2str(y)]);  
      solution = [solution algrot(['z3' num2str(y)],rotations)];
    end
    R = rubrot2(R,['z' num2str(a(x))]);
    rotations = [rotations ['z' num2str(a(x))]];
  end

  %cornerpiece is now correctly placed underneath goal-position, apply
  %A{4}/A{5} (first determine which is best with testcube)

  Rtest = cell(1,2);
  Rtest{1} = rubrot(R,A{4});
  Rtest{2} = rubrot(R,A{5});
  count = 1;
  while Rtest{1}(3,3,5)~=TopCol && Rtest{2}(3,3,5)~=TopCol
    Rtest{1} = rubrot(Rtest{1},A{4});
    Rtest{2} = rubrot(Rtest{2},A{5});
    count = count+1;
  end
  winner = find([Rtest{1}(3,3,5)==TopCol,Rtest{2}(3,3,5)==TopCol],1);
  for i=1:count
    R = rubrot(R,A{winner+3});
    solution = [solution algrot(A{winner+3},rotations)];
  end
end

%%STEP 3: MIDDLE LAYER
R = rubrot2(R,'x2');
rotations = [rotations 'x2'];
Layer2 = 1;
for i=1:4
  Layer2 = Layer2 * all(R(2,:,i)==R(2,2,i));
end
while ~Layer2
  [EdgeCol FaceCol TopCol] = rubinfo(R,'TEdges','FaceColors(1:4)','FaceColors(5)');
  y = find(sum(EdgeCol~=TopCol,2)==2,1);   %position of edge to select
  if isempty(y)  %no suitable edges left on top row
    for i=1:4
      x(i) = ~all(R(2,:,i)==R(2,2,i));  %faces with unfinished 2nd row
    end
    x = find(x,1);
    R = rubrot2(R,['z' num2str(a(x))]);  %rotate cube to this face
    rotations = [rotations ['z' num2str(a(x))]];
    x = find(R(2,:,1)~=R(2,2,1),1);
    switch x
      case 1   %left edge has to brought up: A{7}
        R = rubrot(R,A{7});
        solution = [solution algrot(A{7},rotations)];
      case 3   %right edge has to be brought up: A{6}
        R = rubrot(R,A{6});
        solution = [solution algrot(A{6},rotations)];
    end
    continue
  end
  edge = EdgeCol(y,:);            %colors of selected edge
  x = find(FaceCol==edge(1));         %goal-position of selected edge
  y = x-y;                  %number of rotations of top-row needed
  if y<0 y = y+4; end if y~=0 R = rubrot(R,['z1' num2str(y)]); solution = [solution algrot(['z1' num2str(y)],rotations)]; end R = rubrot2(R,['z' num2str(a(x))]); %rotate cube accordingly rotations = [rotations ['z' num2str(a(x))]]; FaceCol = rubinfo(R,'FaceColors(1:4)'); x = find(FaceCol==edge(2)); %determine whether edge has to move to the left/right switch x case 2 %to the right, use A{6} R = rubrot(R,A{6}); solution = [solution algrot(A{6},rotations)]; case 4 %to the left, use A{7} R = rubrot(R,A{7}); solution = [solution algrot(A{7},rotations)]; end Layer2 = 1; for i=1:4 Layer2 = Layer2 * all(R(2,:,i)==R(2,2,i)); end end %%STEP 4: BUILD CROSS ON FINAL LAYER TopCol = rubinfo(R,'FaceColors(5)'); %first check what the situation is: cross/bar/L-shape/other cross = ~~rubcross(R,5); if cross situation = 'Cross'; else bar = all(R(2,:,5)==TopCol) | all(R(:,2,5)==TopCol); if bar situation = 'Bar'; else edges = [2,4,6,8]; r = R(:,:,5); Lshape = nnz(r(edges)==TopCol)>=1;
    if Lshape
      situation = 'Lshape';
    else
      situation = 'Dot';
    end
  end
end

switch situation
  case 'Cross'
    %Continue to step 5
  case 'Bar'
    %Orient the bar from L to R (horizontal)
    if all(R(:,2,5)==TopCol) %vertical bar
      R = rubrot2(R,'z1');
      rotations = [rotations 'z1'];
    end
    R = rubrot(R,A{8});
    solution = [solution algrot(A{8},rotations)];
  case 'Lshape'
    %Orient the L-shape to L and B
    x = sum(find(r(edges)==TopCol));
    c = [3 4 6 7;0 3 1 2];
    x = c(2,c(1,:)==x);
    if x~=0
      R = rubrot2(R,['z' num2str(x)]);
      rotations = [rotations ['z' num2str(x)]];
    end
    R = rubrot(R,A{9});
    solution = [solution algrot(A{9},rotations)];
  case 'Dot'
    R = rubrot(R,[A{8},'z12',A{9}]);
    solution = [solution algrot([A{8},'z12',A{9}],rotations)];
end

%%STEP 5: Permuting corner pieces
solved = false;
while ~solved
  [Tcorners TCE] = rubinfo(R,'TCorners','TCornersEnd');
  temp = sort([Tcorners;Tcorners],2);
  TCE = sort(TCE,2);
  for i = 1:4
    correct = nnz(all(temp(i:i+3,:)==TCE,2));  %check how many corners are in the correct place
    if correct>=2
      break
    end
  end

  R = rubrot(R,['z1',num2str(a(i))]);
  solution = [solution algrot(['z1' num2str(a(i))],rotations)];

  if correct==2
    temp = ~all(temp(i:i+3,:)==TCE,2);   %cornerpieces that need to be switched
    temp = [temp;temp]; %#ok<AGROW>
    adj = [1 1 0 0]';
    dia = [1 0 1 0]';
    solved = false;
    for i=1:4                
      if all(temp(i:i+3,:)==adj)     %pieces to switch are adjecent
        R = rubrot2(R,['z' num2str(a(i))],'animate',animate');
        rotations = [rotations ['z' num2str(a(i))]];
        R = rubrot(R,A{12});
        solution = [solution algrot(A{12},rotations)];
        solved = true;
        break
      elseif all(temp(i:i+3,:)==dia)   %pieces to switch are diagonal
        R = rubrot(R,A{12});
        solution = [solution algrot(A{12},rotations)];
        break
      end
    end
  else
    solved = true;
  end
end

%%STEP 6: Orienting top corners
%Because there are too many specific situations, a trial and error solution
%will be employed.
combs = [1 1 1;2 2 1;1 2 1;2 1 1;1 1 2;2 2 2;1 2 2;2 1 2]+9;
solved = nnz(R(:,:,5)==R(2,2,5))==9;
if ~solved
  for i = 1:4   %for all cube orientations, try A{10} and A{11}
		rot = ['z1',num2str(i-1)];
		B = A{10};
    Rtest = rubrot(R,[rot,B]);
    solved = nnz(Rtest(:,:,5)==Rtest(2,2,5))==9;
    if ~solved
			B = A{11};
      Rtest = rubrot(R,[rot,B]);
      solved = nnz(Rtest(:,:,5)==Rtest(2,2,5))==9;
      if solved
        break
			else
				C = {'z10','z11','z12','z13'};
        for j = 1:6   %for all algorithm combinations
          for k = 1:4
        		comb = combs(j,:);
        		B = [A{comb(1)},C{k},A{comb(2)},A{comb(3)}];
        		Rtest = rubrot(R,[rot,B]);
        		solved = nnz(Rtest(:,:,5)==Rtest(2,2,5))==9;
        		if solved
          		break
        		end
          end
          if solved
						break
          end
        end
      end
      if solved
        break
      end
    else
      break
    end
  end
  R = rubrot(R,[rot,B]);
  solution = [solution algrot([rot,B],rotations)];
end

%%STEP 7: Permuting Edges

%twist U to place corner pieces correctly
[Tcorners TCE FaceCol] = rubinfo(R,'TCorners','TCornersEnd','FaceColors(1:4)');
temp = [Tcorners;Tcorners];
correct = 0;
i = 0;
while correct~=4
  i = i+1;
  correct = nnz(all(temp(i:i+3,:)==TCE,2));
end
R = rubrot(R,['z1',num2str(a(i))]);
solution = [solution algrot(['z1' num2str(a(i))],rotations)];

correct = 0;
while correct~=4
  EdgeCol = zeros(1,4);
  for side=1:4
    EdgeCol(side) = R(1,2,side);
  end
  correct = nnz(FaceCol==EdgeCol);  %number of correct edge-pieces (0,1 or 4);
  switch correct
    case 0
      R = rubrot(R,A{13});
      solution = [solution algrot(A{13},rotations)];
    case 1
      x = find(FaceCol==EdgeCol);
      R = rubrot2(R,['z' num2str(b(x))]); %rotate correct piece to the back
      rotations = [rotations ['z' num2str(b(x))]];
      R = rubrot(R,A{13});
      solution = [solution algrot(A{13},rotations)];
      FaceCol = rubinfo(R,'FaceColors(1:4)');
    case 4
      %cube solved
  end
end


t=1;
while t<=numel(solution)
  if isempty(solution{t})
    solution(t)=[];
  else
    t=t+1;
  end
end
solution = rubopt(solution);

if animate
  rubplot(R0,solution);
else
  R = ruborient(R,'default');
  set(gca,'CameraPosition',campos,'View',view);
end

total_time = toc;

switch nargout
  case 0
    return
  case 1
    varargout{1} = R;
  case 2
    varargout{1} = R;    
    varargout{2} = solution;
  case 3
    varargout{1} = R;
    varargout{2} = solution;
    varargout{3} = total_time;
  case 4
    varargout{1} = R;
    varargout{2} = solution;
    varargout{3} = total_time;
    varargout{4} = numel(solution);
end
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
45%
İlginç
6%
Eh İşte
6%
Anlamadım
36%
Kötü
0%
Berbat
6%
YAZAR HAKKINDA
Eda Baysal
Bilgisayar mühendisiyim , gömülü sistemler ve IoT üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Proje Hocam sitesini uzun zamandır takip ediyordum ve bu oluşumun içerisinde olmak istedim.Bu sitede yazılarımı paylaşıp sizlere yararlı olmak istiyorum
5 YORUMLAR
 • 27 Aralık 2015 at 14:50

  Açıkca söylemek gerekirse projenin küpü çözme algoritması kısmı çok amatörce olmuş. Sanki bir insan çözüyormuş gibi yapmış. Ve algor Bi zeka küpünü en az 20 hamlede çözebiliriz. Ve bunu başarabilen algoritmalar mevcut. ( http://www.cube20.org/ ) Ve predefined sramble’ları belli bi notasyon üzerinden almıyor. Eğer çok daha profosyonel bir program arıyorsanız : kociemba.org/cube.htm. Java ve C source codeları da mevcut. 20 hamlede ve çok daha kısa sürede çözebiliyor. Böyle bir projeyi incelemek bence herkes için daha yararlı olur

  • Eda Baysal
   27 Aralık 2015 at 23:18

   elbetteki bu programdan çok daha hızlı çözen algoritmalar mevcut , örnek teşkil etmesi amacı ile paylaşıldı.

 • Ali Caner
  27 Aralık 2015 at 22:12

  Gördüğüm kadarıyla kodda “küçük” ve “büyük” işaretlerinde WordPress’ten kaynaklanan bir sıkıntı var. > ve < bölümlerini ilgili işaretlerle değiştirmelisiniz.

  • Eda Baysal
   27 Aralık 2015 at 23:20

   Sitede verilen kodlar projenin bir kısmı sadece bu kodlar ile çalıştıramazsınız programı kodların üstündeki linke tıklayarak proje dosyasını indirmelisiniz.Paylaşılan kodlar örnek olması amacı ile yayınlandı.

 • 2 Ocak 2016 at 00:56

  Bunu hangi programlama dilinde açabiliyoruz açaba, kaynak kodlarını?

YORUM YAP