Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino MPU6050 ile 3D Küp Simülasyonu
11

Arduino MPU6050 ile 3D Küp Simülasyonu

Yazar : Murat Duran19 Mart 2016

Bu projemizde MPU6050 ivme sensörü kullanarak Oled ekranda 3D küp simülasyonu uygulaması yapmaya çalışacağız.Proje de kullanılan malzemelerin kolay temin edilebiliyor olması projenin yapılabilirliği açısından güzel bir olay.Uygulamayı yabancı bir internet sitesinde gördüm hoşuma gitti ve değerli okuyucularımızla paylaşmak istedim.

Uygulamada kullanılan malzemeler

 • Arduino UNO
 • 0.96″ Oled Ekran
 • MPU6050 ivme sensörü
 • Breadboard

Sensörümüzün 3 eksen uygulamasını kullanacağız.Bu sayede hareket ettirildiğinde , küp yön değiştirebilecek.Sensör verileri I2C ile almakta.

#include <SPI.h>
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Wire.h>

//MPU
const int MPU=0x68; // I2C address of the MPU-6050
int16_t AcX,AcY,AcZ,Tmp,GyX,GyY,GyZ;

//Display
#define OLED_RESET 4
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);

// OLED I2C bus address
#define OLED_address 0x3c

float xx,xy,xz;
float yx,yy,yz;
float zx,zy,zz;

float fact;

int Xan,Yan;

int Xoff;
int Yoff;
int Zoff;

struct Point3d
{
int x;
int y;
int z;
};

struct Point2d
{
int x;
int y;
};int LinestoRender; // lines to render.
int OldLinestoRender; // lines to render just in case it changes. this makes sure the old lines all get erased.

struct Line3d
{
Point3d p0;
Point3d p1;
};

struct Line2d
{
Point2d p0;
Point2d p1;
};

Line3d Lines[12]; //Number of lines to render
Line2d Render[12];
Line2d ORender[12];

/***********************************************************************************************************************************/
// Sets the global vars for the 3d transform. Any points sent through "process" will be transformed using these figures.
// only needs to be called if Xan or Yan are changed.
void SetVars(void)
{
float Xan2,Yan2,Zan2;
float s1,s2,s3,c1,c2,c3;

Xan2 = Xan / fact; // convert degrees to radians.
Yan2 = Yan / fact;

// Zan is assumed to be zero

s1 = sin(Yan2);
s2 = sin(Xan2);

c1 = cos(Yan2);
c2 = cos(Xan2);

xx = c1;
xy = 0;
xz = -s1;

yx = (s1 * s2);
yy = c2;
yz = (c1 * s2);

zx = (s1 * c2);
zy = -s2;
zz = (c1 * c2);
}


/***********************************************************************************************************************************/
// processes x1,y1,z1 and returns rx1,ry1 transformed by the variables set in SetVars()
// fairly heavy on floating point here.
// uses a bunch of global vars. Could be rewritten with a struct but not worth the effort.
void ProcessLine(struct Line2d *ret,struct Line3d vec)
{
float zvt1;
int xv1,yv1,zv1;

float zvt2;
int xv2,yv2,zv2;

int rx1,ry1;
int rx2,ry2;

int x1;
int y1;
int z1;

int x2;
int y2;
int z2;

int Ok;

x1=vec.p0.x;
y1=vec.p0.y;
z1=vec.p0.z;

x2=vec.p1.x;
y2=vec.p1.y;
z2=vec.p1.z;

Ok=0; // defaults to not OK

xv1 = (x1 * xx) + (y1 * xy) + (z1 * xz);
yv1 = (x1 * yx) + (y1 * yy) + (z1 * yz);
zv1 = (x1 * zx) + (y1 * zy) + (z1 * zz);

zvt1 = zv1 - Zoff;


if( zvt1 < -5){
rx1 = 256 * (xv1 / zvt1) + Xoff;
ry1 = 256 * (yv1 / zvt1) + Yoff;
Ok=1; // ok we are alright for point 1.
}


xv2 = (x2 * xx) + (y2 * xy) + (z2 * xz);
yv2 = (x2 * yx) + (y2 * yy) + (z2 * yz);
zv2 = (x2 * zx) + (y2 * zy) + (z2 * zz);

zvt2 = zv2 - Zoff;


if( zvt2 < -5){
rx2 = 256 * (xv2 / zvt2) + Xoff;
ry2 = 256 * (yv2 / zvt2) + Yoff;
} else
{
Ok=0;
}

if(Ok==1){
ret->p0.x=rx1;
ret->p0.y=ry1;

ret->p1.x=rx2;
ret->p1.y=ry2;
}
// The ifs here are checks for out of bounds. needs a bit more code here to "safe" lines that will be way out of whack, so they dont get drawn and cause screen garbage.

}/***********************************************************************************************************************************/
void setup() {
Wire.begin();
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3c); // initialize with the I2C addr 0x3D (for the 128x64)
display.clearDisplay(); // clears the screen and buffer


Wire.begin();

fact = 180 / 3.14159265358979323846264338327950; // conversion from degrees to radians.

Xoff = 90; // positions the center of the 3d conversion space into the center of the OLED screen. This is usally screen_x_size / 2.
Yoff = 32; // screen_y_size /2
Zoff = 750; //Size of cube, larger no. = smaller cube

// line segments to draw a cube. basically p0 to p1. p1 to p2. p2 to p3 so on.

// Front Face.

Lines[0].p0.x=-50;
Lines[0].p0.y=-50;
Lines[0].p0.z=50;
Lines[0].p1.x=50;
Lines[0].p1.y=-50;
Lines[0].p1.z=50;

Lines[1].p0.x=50;
Lines[1].p0.y=-50;
Lines[1].p0.z=50;
Lines[1].p1.x=50;
Lines[1].p1.y=50;
Lines[1].p1.z=50;

Lines[2].p0.x=50;
Lines[2].p0.y=50;
Lines[2].p0.z=50;
Lines[2].p1.x=-50;
Lines[2].p1.y=50;
Lines[2].p1.z=50;

Lines[3].p0.x=-50;
Lines[3].p0.y=50;
Lines[3].p0.z=50;
Lines[3].p1.x=-50;
Lines[3].p1.y=-50;
Lines[3].p1.z=50;


//back face.

Lines[4].p0.x=-50;
Lines[4].p0.y=-50;
Lines[4].p0.z=-50;
Lines[4].p1.x=50;
Lines[4].p1.y=-50;
Lines[4].p1.z=-50;

Lines[5].p0.x=50;
Lines[5].p0.y=-50;
Lines[5].p0.z=-50;
Lines[5].p1.x=50;
Lines[5].p1.y=50;
Lines[5].p1.z=-50;

Lines[6].p0.x=50;
Lines[6].p0.y=50;
Lines[6].p0.z=-50;
Lines[6].p1.x=-50;
Lines[6].p1.y=50;
Lines[6].p1.z=-50;

Lines[7].p0.x=-50;
Lines[7].p0.y=50;
Lines[7].p0.z=-50;
Lines[7].p1.x=-50;
Lines[7].p1.y=-50;
Lines[7].p1.z=-50;

// now the 4 edge lines.

Lines[8].p0.x=-50;
Lines[8].p0.y=-50;
Lines[8].p0.z=50;
Lines[8].p1.x=-50;
Lines[8].p1.y=-50;
Lines[8].p1.z=-50;

Lines[9].p0.x=50;
Lines[9].p0.y=-50;
Lines[9].p0.z=50;
Lines[9].p1.x=50;
Lines[9].p1.y=-50;
Lines[9].p1.z=-50;

Lines[10].p0.x=-50;
Lines[10].p0.y=50;
Lines[10].p0.z=50;
Lines[10].p1.x=-50;
Lines[10].p1.y=50;
Lines[10].p1.z=-50;

Lines[11].p0.x=50;
Lines[11].p0.y=50;
Lines[11].p0.z=50;
Lines[11].p1.x=50;
Lines[11].p1.y=50;
Lines[11].p1.z=-50;

LinestoRender=12;
OldLinestoRender=LinestoRender;

// Initialize MPU
Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x6B); // PWR_MGMT_1 register
Wire.write(0); // set to zero (wakes up the MPU-6050)
Wire.endTransmission(true);

}
/***********************************************************************************************************************************/
void RenderImage( void)
{
// renders all the lines after erasing the old ones.
// in here is the only code actually interfacing with the OLED. so if you use a different lib, this is where to change it.

for (int i=0; i<OldLinestoRender; i++ )
{
display.drawLine(ORender[i].p0.x,ORender[i].p0.y,ORender[i].p1.x,ORender[i].p1.y, BLACK); // erase the old lines.
}


for (int i=0; i<LinestoRender; i++ )
{
display.drawLine(Render[i].p0.x,Render[i].p0.y,Render[i].p1.x,Render[i].p1.y, WHITE);
}
OldLinestoRender=LinestoRender;


Wire.beginTransmission(MPU);
Wire.write(0x3B); // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
Wire.endTransmission(true);
Wire.requestFrom(MPU,14,true); // request a total of 14 registers
AcX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
AcY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x3F (ACCEL_ZOUT_H) & 0x40 (ACCEL_ZOUT_L)
Tmp=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x41 (TEMP_OUT_H) & 0x42 (TEMP_OUT_L)
GyX=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x43 (GYRO_XOUT_H) & 0x44 (GYRO_XOUT_L)
GyY=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x45 (GYRO_YOUT_H) & 0x46 (GYRO_YOUT_L)
GyZ=Wire.read()<<8|Wire.read(); // 0x47 (GYRO_ZOUT_H) & 0x48 (GYRO_ZOUT_L)
// text display tests
display.setTextSize(1);
display.setTextColor(WHITE);
display.setCursor(0,0);
//Display ACC
display.print("AcX: ");
display.println(AcX);
display.print("AcY: ");
display.println(AcY);
//Display gyro
display.print("GyX: ");
display.println(GyX);
display.print("GyY: ");
display.println(GyY);
//delay(10);
}


/***********************************************************************************************************************************/

void loop() {
display.display();
display.clearDisplay(); // clears the screen and buffer

// PIX=GREEN; // colours of all lines drawn will be green until changed.

//For cube rotation
int xOut=0;
int yOut=0;

xOut = map(AcX,-17000,17000,-50,50);
yOut = map(AcY,-17000,17000,-50,50);

Xan+=xOut;
Yan+=yOut;


Yan=Yan % 360;
Xan=Xan % 360; // prevents overflow.SetVars(); //sets up the global vars to do the conversion.

for(int i=0; i<LinestoRender ; i++)
{
ORender[i]=Render[i]; // stores the old line segment so we can delete it later.
ProcessLine(&Render[i],Lines[i]); // converts the 3d line segments to 2d.
}

RenderImage(); // go draw it!

}

Uygulamanın kaynağı 

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
91%
İlginç
0%
Eh İşte
0%
Anlamadım
0%
Kötü
0%
Berbat
9%
YAZAR HAKKINDA
Murat Duran
Murat Duran
Açık kaynak donanım ve yazılım geliştiricisiyim , mekanik ve robotik sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Ayrıca bir start-up firması olan Proje Hocam 'ın kurucuyum.
11 YORUMLAR
 • Ahmet Uysal
  23 Aralık 2016 at 21:06

  Şemasını nerden bulup yapacaz bunların sadece yazılım yukleyerek olacak mı

 • Nahit Topçu
  29 Aralık 2016 at 16:45

  proje cok güzel ama ben sensör ve ekranın ardionede hangi pinlere baglamak gerekiya yardım

  • Thomas Anderson
   18 Mart 2018 at 13:04

   Şemadan kasıt nedir bilen biri yazabilir mi? Bende gereken malzemeler var ve bu kodu indirip yüklediğimde arduionoya çalışması gerekmiyor mu? Ekstra bir şey mi gerekli

   • Thomas Anderson
    18 Mart 2018 at 13:08

    Şuan anladım sanırım şimdilik bir problem yok. Sağolun murat bey

 • Buse KURT
  3 Mart 2017 at 18:22

  Arduino UNO mu yoksa MPU6050 mi ?

 • Kübra Tarım
  24 Nisan 2017 at 10:59

  Projeyi aldığınız yabancı sitenin ismini verir misiniz?

 • Macro
  28 Mart 2018 at 19:29

  Ben 0.96 ile değilde 0.95 inç ekran ile yapsam olur mu ? bir şey fark eder mi ?cevaplarsanız sevinirim :/

 • stark
  12 Nisan 2018 at 15:02

  Hocam iyi günler. Bağlantıyı nasıl yapacağız yardımcı olur musunuz?benim elimde de aynı oled var fakat buradakinde gnd vcc scd scl sda yazıyor.benimkinde ise vcc gnd nc dın clk cs d/c res yazıyor.gerekirse foto atabilirim.ve ben bunları nerden nereye bağlayacağımı bilmiyorum yardımcı olursanız sevinirim :/

YORUM YAP