Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino Mini CNC Yapımı
42

Arduino Mini CNC Yapımı

Yazar : Murat Duran26 Mart 2016

Arduino Mini CNC projesi son günlerde çok popüler olan bir proje yabancı kaynaklarda ve ülkemizde çokça yapılmakta ve paylaşılmakta.Hatta o kadar çok yapılıyor ki ikinci el bozuk CD/DVC satıcıları bile bu işe uyanıp fiyatları artırmışlar.

Projemizde kullanılan malzemelerin temin edilmesi gerçekten çok kolay.Aşağıdaki verdiğimiz malzeme listesini eksiksiz bir şekilde temin edin ardından yapıma başlayalım.

Malzemeler

 • Arduino UNO
 • L293B veya L293D motor sürücü (2 adet)
 • Bozuk CD/DVC (2 adet)
 • Servo motor

Öncelikle CD veya DVD okuyucuların içlerini sökmeniz gerekiyor bize gerekli olan kısım motor ve kayar mekanizma.

Daha sonra sürücüleri biri dikey diğeri yatay olacak şekilde resimlerde görüldüğü gibi sabitleyin.Dikey olan sistem üzerine birde servo motor kızağı eklemeniz gerekmekte, servo motor yazı yazılırken kalemi kaldırıp indirmektedir.Bu sayede daha güzel ve kusursuz yazı yazmayı sağlamaktadır.

Arduino kodunu indir

#include <Servo.h>
#include <Stepper.h>

#define LINE_BUFFER_LENGTH 512
const int penZUp = 80;
const int penZDown = 40;
const int penServoPin = 6;
const int stepsPerRevolution = 20;
Servo penServo;
Stepper myStepperY(stepsPerRevolution, 2,3,4,5);
Stepper myStepperX(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
struct point {
float x;
float y;
float z;
};
struct point actuatorPos;
float StepInc = 1;
int StepDelay = 0;
int LineDelay = 50;
int penDelay = 50;
float StepsPerMillimeterX = 6.0;
float StepsPerMillimeterY = 6.0;

float Xmin = 0;
float Xmax = 40;
float Ymin = 0;
float Ymax = 40;
float Zmin = 0;
float Zmax = 1;

float Xpos = Xmin;
float Ypos = Ymin;
float Zpos = Zmax;

boolean verbose = false;
void setup() {
// Setup
Serial.begin( 9600 );

penServo.attach(penServoPin);
penServo.write(penZUp);
delay(200);

// Decrease if necessary
myStepperX.setSpeed(250);
myStepperY.setSpeed(250);
Serial.println("Mini CNC Plotter alive and kicking!");
Serial.print("X range is from ");
Serial.print(Xmin);
Serial.print(" to ");
Serial.print(Xmax);
Serial.println(" mm.");
Serial.print("Y range is from ");
Serial.print(Ymin);
Serial.print(" to ");
Serial.print(Ymax);
Serial.println(" mm.");
}
void loop()
{
delay(200);
char line[ LINE_BUFFER_LENGTH ];
char c;
int lineIndex;
bool lineIsComment, lineSemiColon;

lineIndex = 0;
lineSemiColon = false;
lineIsComment = false;

while (1) {
while ( Serial.available()>0 ) {
c = Serial.read();
if (( c == '\n') || (c == '\r') ) {
if ( lineIndex > 0 ) {
line[ lineIndex ] = '\0';
if (verbose) {
Serial.print( "Received : ");
Serial.println( line );
}
processIncomingLine( line, lineIndex );
lineIndex = 0;
}
else {

}
lineIsComment = false;
lineSemiColon = false;
Serial.println("ok");
}
else {
if ( (lineIsComment) || (lineSemiColon) ) {
if ( c == ')' ) lineIsComment = false;
}
else {
if ( c <= ' ' ) {
}
else if ( c == '/' ) {
}
else if ( c == '(' ) {
lineIsComment = true;
}
else if ( c == ';' ) {
lineSemiColon = true;
}
else if ( lineIndex >= LINE_BUFFER_LENGTH-1 ) {
Serial.println( "ERROR - lineBuffer overflow" );
lineIsComment = false;
lineSemiColon = false;
}
else if ( c >= 'a' && c <= 'z' ) {
line[ lineIndex++ ] = c-'a'+'A';
}
else {
line[ lineIndex++ ] = c;
}
}
}
}
}
}

void processIncomingLine( char* line, int charNB ) {
int currentIndex = 0;
char buffer[ 64 ];
struct point newPos;

newPos.x = 0.0;
newPos.y = 0.0;
while( currentIndex < charNB ) {
switch ( line[ currentIndex++ ] ) {
case 'U':
penUp();
break;
case 'D':
penDown();
break;
case 'G':
buffer[0] = line[ currentIndex++ ];
buffer[1] = '\0';

switch ( atoi( buffer ) ){
case 0:
case 1:

char* indexX = strchr( line+currentIndex, 'X' );
char* indexY = strchr( line+currentIndex, 'Y' );
if ( indexY <= 0 ) {
newPos.x = atof( indexX + 1);
newPos.y = actuatorPos.y;
}
else if ( indexX <= 0 ) {
newPos.y = atof( indexY + 1);
newPos.x = actuatorPos.x;
}
else {
newPos.y = atof( indexY + 1);
indexY = '\0';
newPos.x = atof( indexX + 1);
}
drawLine(newPos.x, newPos.y );
// Serial.println("ok");
actuatorPos.x = newPos.x;
actuatorPos.y = newPos.y;
break;
}
break;
case 'M':
buffer[0] = line[ currentIndex++ ];
buffer[1] = line[ currentIndex++ ];
buffer[2] = line[ currentIndex++ ];
buffer[3] = '\0';
switch ( atoi( buffer ) ){
case 300:
{
char* indexS = strchr( line+currentIndex, 'S' );
float Spos = atof( indexS + 1);
// Serial.println("ok");
if (Spos == 30) {
penDown();
}
if (Spos == 50) {
penUp();
}
break;
}
case 114:
Serial.print( "Absolute position : X = " );
Serial.print( actuatorPos.x );
Serial.print( " - Y = " );
Serial.println( actuatorPos.y );
break;
default:
Serial.print( "Command not recognized : M");
Serial.println( buffer );
}
}
}

}

void drawLine(float x1, float y1) {

if (verbose)
{
Serial.print("fx1, fy1: ");
Serial.print(x1);
Serial.print(",");
Serial.print(y1);
Serial.println("");
}
if (x1 >= Xmax) {
x1 = Xmax;
}
if (x1 <= Xmin) {
x1 = Xmin;
}
if (y1 >= Ymax) {
y1 = Ymax;
}
if (y1 <= Ymin) {
y1 = Ymin;
}

if (verbose)
{
Serial.print("Xpos, Ypos: ");
Serial.print(Xpos);
Serial.print(",");
Serial.print(Ypos);
Serial.println("");
}

if (verbose)
{
Serial.print("x1, y1: ");
Serial.print(x1);
Serial.print(",");
Serial.print(y1);
Serial.println("");
}

// Koordinatları çeviriyor
x1 = (int)(x1*StepsPerMillimeterX);
y1 = (int)(y1*StepsPerMillimeterY);
float x0 = Xpos;
float y0 = Ypos;

// Koordinatları buluyor
long dx = abs(x1-x0);
long dy = abs(y1-y0);
int sx = x0<x1 ? StepInc : -StepInc;
int sy = y0<y1 ? StepInc : -StepInc;

long i;
long over = 0;

if (dx > dy) {
for (i=0; i<dx; ++i) {
myStepperX.step(sx);
over+=dy;
if (over>=dx) {
over-=dx;
myStepperY.step(sy);
}
delay(StepDelay);
}
}
else {
for (i=0; i<dy; ++i) {
myStepperY.step(sy);
over+=dx;
if (over>=dy) {
over-=dy;
myStepperX.step(sx);
}
delay(StepDelay);
}
}

if (verbose)
{
Serial.print("dx, dy:");
Serial.print(dx);
Serial.print(",");
Serial.print(dy);
Serial.println("");
}

if (verbose)
{
Serial.print("Going to (");
Serial.print(x0);
Serial.print(",");
Serial.print(y0);
Serial.println(")");
}
delay(LineDelay);
// Pozisyon yükleniyor
Xpos = x1;
Ypos = y1;
}

// Kalem durumu
void penUp() {
penServo.write(penZUp);
delay(LineDelay);
Zpos=Zmax;
if (verbose) {
Serial.println("Kalem Aşağı!");
}
}
// Lowers pen
void penDown() {
penServo.write(penZDown);
delay(LineDelay);
Zpos=Zmin;
if (verbose) {
Serial.println("Kalem Yukarı.");
}
}

Projenin devre şeması aşağıdaki gibidir.

minicncdevre

Processing kodları


import java.awt.event.KeyEvent;
import javax.swing.JOptionPane;
import processing.serial.*;

Serial port = null;

// select and modify the appropriate line for your operating system
// leave as null to use interactive port (press 'p' in the program)
String portname = null;
//String portname = Serial.list()[0]; // Mac OS X
//String portname = "/dev/ttyUSB0"; // Linux
//String portname = "COM6"; // Windows

boolean streaming = false;
float speed = 0.001;
String[] gcode;
int i = 0;

void openSerialPort()
{
if (portname == null) return;
if (port != null) port.stop();

port = new Serial(this, portname, 9600);

port.bufferUntil('\n');
}

void selectSerialPort()
{
String result = (String) JOptionPane.showInputDialog(frame,
"Select the serial port that corresponds to your Arduino board.",
"Select serial port",
JOptionPane.QUESTION_MESSAGE,
null,
Serial.list(),
0);

if (result != null) {
portname = result;
openSerialPort();
}
}

void setup()
{
size(500, 250);
openSerialPort();
}

void draw()
{
background(0);
fill(255);
int y = 24, dy = 12;
text("INSTRUCTIONS", 12, y); y += dy;
text("p: select serial port", 12, y); y += dy;
text("1: set speed to 0.001 inches (1 mil) per jog", 12, y); y += dy;
text("2: set speed to 0.010 inches (10 mil) per jog", 12, y); y += dy;
text("3: set speed to 0.100 inches (100 mil) per jog", 12, y); y += dy;
text("arrow keys: jog in x-y plane", 12, y); y += dy;
text("page up & page down: jog in z axis", 12, y); y += dy;
text("$: display grbl settings", 12, y); y+= dy;
text("h: go home", 12, y); y += dy;
text("0: zero machine (set home to the current location)", 12, y); y += dy;
text("g: stream a g-code file", 12, y); y += dy;
text("x: stop streaming g-code (this is NOT immediate)", 12, y); y += dy;
y = height - dy;
text("current jog speed: " + speed + " inches per step", 12, y); y -= dy;
text("current serial port: " + portname, 12, y); y -= dy;
}

void keyPressed()
{
if (key == '1') speed = 0.001;
if (key == '2') speed = 0.01;
if (key == '3') speed = 0.1;

if (!streaming) {
if (keyCode == LEFT) port.write("G91\nG20\nG00 X-" + speed + " Y0.000 Z0.000\n");
if (keyCode == RIGHT) port.write("G91\nG20\nG00 X" + speed + " Y0.000 Z0.000\n");
if (keyCode == UP) port.write("G91\nG20\nG00 X0.000 Y" + speed + " Z0.000\n");
if (keyCode == DOWN) port.write("G91\nG20\nG00 X0.000 Y-" + speed + " Z0.000\n");
if (keyCode == KeyEvent.VK_PAGE_UP) port.write("G91\nG20\nG00 X0.000 Y0.000 Z" + speed + "\n");
if (keyCode == KeyEvent.VK_PAGE_DOWN) port.write("G91\nG20\nG00 X0.000 Y0.000 Z-" + speed + "\n");
if (key == 'h') port.write("G90\nG20\nG00 X0.000 Y0.000 Z0.000\n");
if (key == 'v') port.write("$0=75\n$1=74\n$2=75\n");
//if (key == 'v') port.write("$0=100\n$1=74\n$2=75\n");
if (key == 's') port.write("$3=10\n");
if (key == 'e') port.write("$16=1\n");
if (key == 'd') port.write("$16=0\n");
if (key == '0') openSerialPort();
if (key == 'p') selectSerialPort();
if (key == '$') port.write("$$\n");
}

if (!streaming && key == 'g') {
gcode = null; i = 0;
File file = null;
println("Loading file...");
selectInput("Select a file to process:", "fileSelected", file);
}

if (key == 'x') streaming = false;
}

void fileSelected(File selection) {
if (selection == null) {
println("Window was closed or the user hit cancel.");
} else {
println("User selected " + selection.getAbsolutePath());
gcode = loadStrings(selection.getAbsolutePath());
if (gcode == null) return;
streaming = true;
stream();
}
}

void stream()
{
if (!streaming) return;

while (true) {
if (i == gcode.length) {
streaming = false;
return;
}

if (gcode[i].trim().length() == 0) i++;
else break;
}

println(gcode[i]);
port.write(gcode[i] + '\n');
i++;
}

void serialEvent(Serial p)
{
String s = p.readStringUntil('\n');
println(s.trim());

if (s.trim().startsWith("ok")) stream();
if (s.trim().startsWith("error")) stream(); // XXX: really?
} 

Örnek Gkod dosyası indir

SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
42%
İlginç
13%
Eh İşte
6%
Anlamadım
35%
Kötü
3%
Berbat
2%
YAZAR HAKKINDA
Murat Duran
Murat Duran
Açık kaynak donanım ve yazılım geliştiricisiyim , mekanik ve robotik sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Ayrıca bir start-up firması olan Proje Hocam 'ın kurucuyum.
42 YORUMLAR
 • Hasan Özyiğit
  27 Mart 2016 at 02:07

  Hocam merhaba bende L293D Shield var iki motoruda bağlıyorum ide programında örneklerden iki motor seçip yüklüyorum birisi çalışıyor diğeri çalışmıyor dışardan 9 volt ile besliyorum yardımcı olursanız sevinirim.

 • Hasan alkan
  31 Mart 2016 at 20:23

  Hocam yanlarina aciklama yazsaniz daha ii olur boyle anlayamadik

 • Onur Taştanoğlu
  4 Nisan 2016 at 16:57

  Hocam Öğretmenimiz Bize Bu Konuyu Proje Olarak Ödev Verdi Fakat Hiç Birşey Bilmiyorum E Posta İle Bana Ulaşırmısınız Size Danışmam Gereken Bir Kaç Konu Varda Teşekkürler

  • Murat Duran
   4 Nisan 2016 at 17:49

   sorularınızı konu altına yorum yazarak yaparsanız sizden sonrakilere de faydalı olur

   • Yorukoglu
    5 Nisan 2016 at 07:20

    Bunlar zamane bebeleri, fiyatini soracak kaca yaparsiniz diye hehehe…

    • Enes Taşkıran
     19 Nisan 2016 at 15:24

     Herkes Senin Gibi Anasının Karnından Zengin Olarak Doğmuyor Ayrıca Ön Yargılı Davranmassan İnsanlarla İletişimin Daha İyi Olur Beni Konuyla İlgim Yok Fakat Lütfen Daha Mantıklı Konuşarak Yorum Yapalım Kimsenin İşi Bizi İlgilendirmez yorukoglu

 • 8 Mayıs 2016 at 02:04

  Yararlı konu olmuş teşekkürler 🙂

 • emin tasar
  12 Mayıs 2016 at 14:22

  Proccessing kodlarını nereye yüklüyoruz ? Arduino’ya mı yoksa başka bir arayüze mi ?

  GRBL Controller programında Open seçeneğine tıkladıktan sonra Arduino üzerinde led yanıp sönüyor sonra şu hatayı veriyor:
  -No data from COM port after connect. Expecting Grbl version string.

 • Mehmet KORAL
  18 Mayıs 2016 at 00:52

  Hocam paylaşımınız için teşekkürler çok faydalı oldu bizim için ama bi yerde takıldım biz .g code dosyalarını hangi program ile elde edeceğiz yardımcı olursanız sevinirim

 • Doğuş Erdoğan
  29 Mayıs 2016 at 18:41

  Hocam bu konu hakkında bir yazınızı daha bekliyorum,G.code dosyalarını nasıl elde etcez,elde ettiğimiz g.code dosyalarını nasıl yüklüycez vb.gibi. Teşekkürler

 • oğuzcan çağlar
  16 Ağustos 2016 at 23:01

  proccessing kodları nereye yükleniyor hocm @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@qq

 • 24 Ağustos 2016 at 22:43

  hocam sevro motor ney kullandın

 • adem karakus
  5 Eylül 2016 at 13:39

  hocam devreyi kurduk. hersey tamam servo calisiyor ama diger motorlar clismiyor. Needeen olabilir acaba ? motorlari disardan mi beslememiz gerekiyor

 • Abdulsamed öztoprak
  7 Eylül 2016 at 12:38

  İki koduda mı yükleyeceğiz ? Yada hangi kodu yükleyeceğiz

 • mehmet akif
  6 Ekim 2016 at 16:59

  dışardan beslemeyi nasıl yapabilirim hocam?

 • abdulsamed öztoprak
  18 Ekim 2016 at 17:34

  Gkod nasıl yükleyeceğiz ? acaba

 • abdulsamed öztoprak
  21 Ekim 2016 at 15:10

  arduino için kodu yüklüyorum ve ‘exit status 1
  ‘processIncomingLine’ was not declared in this scope ‘
  diye bir hata veriyor nasıl çözebilirim acaba ?

 • faruk demir
  24 Ekim 2016 at 23:07

  elektronik devre şemasını paylaşabilir misiniz yeni başlıyorum ve çok fazla bilgim yok

 • faruk demir
  29 Ekim 2016 at 21:53

  MOTOR SÜRÜCÜ DERKEN ENTEGRESİNİ ALSAK YETİYOR DİMİ

 • serkan göze
  7 Kasım 2016 at 23:52

  hocam herhangi resmi çizdirmek için ayrı bir program mı var mı?

 • ozan kavcı
  17 Kasım 2016 at 19:30

  Herhangi bir şeyin çizimini nasıl yaptırabiliriz

 • Mert
  15 Aralık 2016 at 20:50

  Murat bey herşey tamam ve hazır fakat tek anlamadığım nokta servo motor sistemi biraz karışık daha doğrusu eksik anlatılmış ama diğer bilgilerden ötürü tebrik ediyorum ama lütfen servo motor sistemini kalemi indirip kaldıran sistemi açıklarsanız çok sevineceğim sizede minettar kalacağım şimdiden kolay gelsin iyi çalışmalar dilerim

 • Hakan
  17 Aralık 2016 at 14:40

  G kodların hazırlanması ve arduino içine yüklenmesi kısmında anlatır mısınız? Biz G kodları hangi elemana yükleyeceğiz. Arduinoya yüklesek önceki program silinecek

  • ocuself
   20 Aralık 2016 at 21:35

   processing kodlarını processing ide ile derleyip çalıştıracaksın. siyah bi ekran gelcek P ye basıp com port seçeceksin G ye basıp g code dosyanı seçeceksin yazmaya başlayacak

 • Bilal yılmaz
  29 Ocak 2017 at 19:35

  Hocam step motorların lehim bağlantılarını anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

 • batuhan özkan
  20 Nisan 2017 at 19:13

  processIncomingLine böyle bir hata alıyorum hocam lütfen yardımcı olurmusunuz
  arduino kodu yüklerken bu hatayı veriyor processIncomingLine

 • yakca
  4 Mayıs 2017 at 11:42

  Mrb. Denedim calisiyor fakat kalem indir kaldir kisminda problem var. nasil giderebiliriz

 • Yusuf serdar Kozan
  6 Mayıs 2017 at 14:41

  Hocam merhabalar;
  anlatımınız için tebrik ve teşekkür ederim.
  benım sormak ıstedıgım baska bır konu var;
  ben bu arduıno ve processıng kodunda ne tur bır degısıklık yaparsam mıl ve step motor ıle daha buyuk bır tablada ıslem yaptırabılırım.

 • mehmet fidan
  19 Kasım 2017 at 00:11

  burad ki örnek g koddan başka paylaşa blirmisiniz 40mmX40mm olanlardan
  Kendi yaptıgım gkodlar hatalı oluyorda lütfen yardımcı olurmusunuz

 • emin
  27 Kasım 2017 at 21:08

  çalışma prensibi olarak ne diyebilirz.

 • Abdullah Davut YAVİ
  7 Aralık 2017 at 01:55

  Merhaba paylaşım için çok teşekkürler. Paylaştığınız yazılımın lazer başlık için olanı var mı elinizde? Ben kalem yerine 2 watt’lık lazer başlık ve fan koyarak lazer oymacı yapmak istiyorum fakat kod bilgim zayıf. yardımcı olur musunuz lütfen?

 • Hüseyin
  3 Şubat 2018 at 22:42

  Step motorlardan ( Stepper myStepperX(stepsPerRevolution, 8,9,10,11); ) biri hareket etmiyor. 8,9,10,11 nolu Pinlere voltaj gelmiyor. Besleme gerilimini arttırdım yine olmadı. Kullandığım ardunio mega 2560 acaba ondan mı kaynaklanıyor. Ardunionun 2,3,4,5 nolu PWM pinlerinde gerilim var diğer step motor pinlerinde yok. Böyle bir sorunla karşılaşan var mı çözümü bilen ya da yardımcı olursanız sevinirim. İyi günler

  • Doğukan
   26 Mayıs 2018 at 21:42

   Bende böyle bi sorunla karşılaştım nası yaptın acaba banada söylermisin ?

 • ahmetenestokmak
  19 Şubat 2018 at 21:14

  X ekseni hareket etmiyor. l293b ve motorda sıkıntı yok test ettiğimde çalışıyor sadece .gcode dosyasını attığımda Y ekseni ve kalem hareket ediyor. Koda bi göz gezdirdim ama bir şeyler bulamadım.
  Yardımm

 • Doğukan
  26 Mayıs 2018 at 21:43

  2-3-4-5 pinleri ahraket ediyor ama diğer pinler etmiyor 12 volt bağlayıncada devrede kısa devrwe oluyor enden acaba 1 step motor haraket ediyor diğeri etmiyor yani

YORUM YAP