Arduino
OKUDUĞUNUZ KONU
Arduino İle Dijital Pusula Yapımı
11

Arduino İle Dijital Pusula Yapımı

Yazar : Murat Duran27 Temmuz 2015

Arduino’nun kullanım alanının çok geniş olduğunu bu projede de gördük.Bu projemizde dijital pusula yapacağız.İvme sensörü kullanarak hazırladığımız proje son derece kullanışlı.Diğer projeler gibi bilgisayar bağlantısı olmadan taşınabilir bir proje.

Malzemeler

1- Arduino Mega

2- HMC5883L 3 Eksen Pusula Sensörü

3- Sparkfun 2.8″ TFT Ekran

4- Jumper kablolar

Projemiz 3 tane ama bileşenden oluşmaktadır.Bunlar arduino geliştirme kartı, 2.8″ TFT ekran modülü ve 3 Eksen Pusula Sensörü Bağlantı şeması yukarıda verilmiştir.Arduino mega için gösterilmiştir.Mega kullanmamızın sebebi TFT ekran UNO üzerine tam oturmaktadır ve pusula sensörü bağlamak için yer kalmamaktadır.Bu nedenle mega sürümü kullanılmıştır.

/*
Dijital Pusula
*/
#include <SPI.h>
#include <Wire.h> //I2C Arduino Library

const int centreX = 160;
const int centreY = 120;
const int diameter = 100;

#include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library

// The control pins for the LCD can be assigned to any digital or
// analog pins...but we'll use the analog pins as this allows us to
// double up the pins with the touch screen (see the TFT paint example).
#define LCD_CS A3 // Chip Select goes to Analogue 3
#define LCD_CD A2 // Command/Data goes to Analogue 2
#define LCD_WR A1 // LCD Write goes to Analogue 1
#define LCD_RD A0 // LCD Read goes to Analogue 0

#define LCD_RESET A4 // Can alternately just connect to Arduino reset pin

// When using the BREAKOUT BOARD only, use these 8 data lines to the LCD:
// For the Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila, etc.:
// D0 connects to digital pin 8 (Notice these are
// D1 connects to digital pin 9 NOT in order!)
// D2 connects to digital pin 2
// D3 connects to digital pin 3
// D4 connects to digital pin 4
// D5 connects to digital pin 5
// D6 connects to digital pin 6
// D7 connects to digital pin 7
// Assign human-readable names to some common 16-bit colour values:
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF

#define address 0x1E //0011110b, I2C 7bit address of HMC5883
const int x_offset = 30;
const int y_offset = 128;
const int z_offset = 0;
int last_dx, last_dy, dx, dy;

// Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
// If using the shield, all control and data lines are fixed, and
// a simpler declaration can optionally be used:
Adafruit_TFTLCD tft;

void setup(){
 tft.reset();
 uint16_t identifier = tft.readID(); // Found ILI9325 LCD driver
 tft.begin(identifier);
 tft.setRotation(1);
 tft.fillScreen(BLACK);
 //Initialize I2C communications
 Wire.begin();
 //Put the HMC5883 IC into the correct operating mode
 Wire.beginTransmission(address); //open communication with HMC5883
 Wire.write(0x02); //select mode register
 Wire.write(0x00); //continuous measurement mode
 Wire.endTransmission();
 delay(300); // Slight delay for screen to start
 last_dx = centreX;
 last_dy = centreY;
}

void loop(){
 double angle;
 int x,y,z; //triple axis data
 //Tell the HMC5883 where to begin reading data
 Wire.beginTransmission(address);
 Wire.write(0x03); //select register 3, X MSB register
 Wire.endTransmission();

 //Read data from each axis, 2 registers per axis
 Wire.requestFrom(address, 6);
 if(6<=Wire.available()){
 x = Wire.read() << 8 | Wire.read();
 z = Wire.read() << 8 | Wire.read();
 y = Wire.read() << 8 | Wire.read();
 }
 Draw_Compass_Rose();
 angle= atan2((double)y + y_offset,(double)x + x_offset)* (180 / 3.141592654) + 180;
 dx = (diameter * cos((angle-90)*3.14/180)) + centreX; // calculate X position
 dy = (diameter * sin((angle-90)*3.14/180)) + centreY; // calculate Y position
 arrow(last_dx,last_dy, centreX, centreY, 20, 20,BLACK); // Erase last arrow
 arrow(dx,dy, centreX, centreY, 20, 20,CYAN); // Draw arrow in new position
 last_dx = dx;
 last_dy = dy;
 delay(25);
}

void display_item(int x, int y, String token, int txt_colour, int txt_size) {
 tft.setCursor(x, y);
 tft.setTextColor(txt_colour);
 tft.setTextSize(txt_size);
 tft.print(token);
 tft.setTextSize(2); // Back to default text size
}

void arrow(int x2, int y2, int x1, int y1, int alength, int awidth, int colour) {
 float distance;
 int dx, dy, x2o,y2o,x3,y3,x4,y4,k;
 distance = sqrt(pow((x1 - x2),2) + pow((y1 - y2), 2));
 dx = x2 + (x1 - x2) * alength / distance;
 dy = y2 + (y1 - y2) * alength / distance;
 k = awidth / alength;
 x2o = x2 - dx;
 y2o = dy - y2;
 x3 = y2o * k + dx;
 y3 = x2o * k + dy;
 //
 x4 = dx - y2o * k;
 y4 = dy - x2o * k;
 tft.drawLine(x1, y1, x2, y2, colour);
 tft.drawLine(x1, y1, dx, dy, colour);
 tft.drawLine(x3, y3, x4, y4, colour);
 tft.drawLine(x3, y3, x2, y2, colour);
 tft.drawLine(x2, y2, x4, y4, colour);
}

void Draw_Compass_Rose() {
 int dxo, dyo, dxi, dyi;
 tft.drawCircle(centreX,centreY,diameter,YELLOW); // Draw compass circle
 for (float i = 0; i <360; i = i + 22.5) {
 dxo = diameter * cos((i-90)*3.14/180);
 dyo = diameter * sin((i-90)*3.14/180);
 dxi = dxo * 0.9;
 dyi = dyo * 0.9;
 tft.drawLine(dxi+centreX,dyi+centreY,dxo+centreX,dyo+centreY,YELLOW);
 }
 display_item((centreX-5),(centreY-85),"N",RED,2);
 display_item((centreX-5),(centreY+70),"S",RED,2);
 display_item((centreX+80),(centreY-5),"E",RED,2);
 display_item((centreX-85),(centreY-5),"W",RED,2);
}
SİZCE NASIL OLMUŞ?
Beğendim
56%
İlginç
4%
Eh İşte
4%
Anlamadım
4%
Kötü
4%
Berbat
28%
YAZAR HAKKINDA
Murat Duran
Murat Duran
Açık kaynak donanım ve yazılım geliştiricisiyim , mekanik ve robotik sistemler üzerinde çalışmalar yapmaktayım.Ayrıca bir start-up firması olan Proje Hocam 'ın kurucuyum.
11 YORUMLAR

YORUM YAP